Điều khoản sử dụng trang web

Phiên bản 1.0

Sửa đổi lần cuối vào: ngày 27 tháng 11 năm 2017

Trang web tại acifinvietnam.com (“Trang web”) là tác phẩm có bản quyền thuộc về Acifin Vietnam (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng tôi”). Một số tính năng nhất định của Trang web có thể tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung, sẽ được đăng trên Trang web liên quan đến các tính năng đó. Tất cả các điều khoản, nguyên tắc và quy tắc bổ sung như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY (“CÁC ĐIỀU KHOẢN”) NÀY ĐẶT RA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN RẮN RẮN HỢP PHÁP QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (BẰNG CHÍNH MÌNH HOẶC CỦA DOANH NGHIỆP MÀ BẠN ĐẠI DIỆN), VÀ BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ QUYỀN, QUYỀN VÀ NĂNG LỰC ĐỂ THAM GIA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (BẰNG CÁCH CỦA CHÍNH MÌNH HOẶC QUYỀN LỢI MÀ BẠN ĐẠI DIỆN). BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN NẾU BẠN CHƯA TỪ 18 TUỔI. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỪNG TRUY CẬP VÀ / HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB. CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY YÊU CẦU VIỆC SỬ DỤNG SẮP XẾP (MỤC 10.2) TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THỬ NGHIỆM HƠN NỮA HOẶC HÀNH ĐỘNG LỚP, VÀ CŨNG GIỚI HẠN CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SẼ CÓ CHO BẠN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP.

1. Tài khoản

Tạo tài khoản. Để sử dụng các tính năng nhất định của Trang web, bạn phải đăng ký một tài khoản (“Tài khoản”) và cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân như được nhắc trong biểu mẫu đăng ký tài khoản. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

2. Truy cập vào trang web Giấy phép.

Theo các Điều khoản này, Công ty cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, hạn chế để sử dụng và truy cập Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Hạn chế nhất định.

Các quyền được cấp cho bạn trong các điều khoản này phải tuân theo các hạn chế sau:

3. Nội dung Người dùng

"Nội dung Người dùng" có nghĩa là bất kỳ và tất cả thông tin và nội dung mà người dùng gửi đến hoặc sử dụng với Trang web (ví dụ: nội dung trong hồ sơ hoặc bài đăng của người dùng). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung Người dùng của mình, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nó bởi những người khác hoặc bất kỳ tiết lộ nào về Nội dung Người dùng của bạn nhận dạng cá nhân bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung Người dùng của bạn không vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi (được định nghĩa trong Phần 3.3). Bạn không được đại diện hoặc ngụ ý cho người khác biết rằng Nội dung Người dùng của bạn được Công ty cung cấp, tài trợ hoặc xác nhận theo bất kỳ cách nào. Vì một mình bạn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình, nên bạn có thể tự chịu trách nhiệm nếu, ví dụ: Nội dung người dùng của bạn vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận. Công ty không có nghĩa vụ phải sao lưu bất kỳ Nội dung Người dùng nào và Nội dung Người dùng của bạn có thể bị xóa bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tạo và duy trì các bản sao lưu Nội dung Người dùng của riêng mình nếu bạn muốn. Giấy phép. Bằng cách này, bạn cấp (và bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp) cho Công ty một giấy phép không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền và trả đầy đủ, trên toàn thế giới để tái sản xuất, phân phối, hiển thị và biểu diễn công khai, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, đưa vào các tác phẩm khác, và theo cách khác, sử dụng và khai thác Nội dung Người dùng của bạn, và để cấp giấy phép phụ của các quyền sắp tới, chỉ cho các mục đích bao gồm Nội dung Người dùng của bạn trong Trang web. Theo đây, bạn từ bỏ không thể thay đổi (và đồng ý là nguyên nhân để được từ bỏ) bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về quyền nhân thân hoặc ghi công liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn. Sự cho phép của chính trị. Các điều khoản sau đây cấu thành “Chính sách sử dụng được chấp nhận” của chúng tôi: Bạn đồng ý không sử dụng Trang web để thu thập, tải lên, truyền, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng nào

4. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty (và các cán bộ, nhân viên và đại lý của Công ty) vô hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư, khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ

5. Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba; Người dùng khác Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba.

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba và / hoặc hiển thị quảng cáo cho các bên thứ ba (gọi chung là “Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba”). Các Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Công ty và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba nào. Công ty chỉ cung cấp quyền truy cập vào các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba này để tạo sự thuận tiện cho bạn và không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba và nên áp dụng mức độ thận trọng và quyết định phù hợp khi làm như vậy. Khi bạn nhấp vào bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của bên thứ ba nào, các điều khoản và chính sách hiện hành của bên thứ ba sẽ được áp dụng, bao gồm các phương pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bên thứ ba. Bạn nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiếp tục bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ Ba đó. Người dùng khác. Mỗi người dùng Trang web tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả Nội dung Người dùng của riêng mình. Bởi vì chúng tôi không kiểm soát Nội dung Người dùng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Người dùng nào, cho dù do bạn hay người khác cung cấp. Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, đơn vị tiền tệ, tính phù hợp hoặc chất lượng của bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Tương tác của bạn với những người dùng Trang web khác chỉ là giữa bạn và những người dùng đó. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ tương tác nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng trang nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia. phóng thích. Bằng cách này, bạn từ bỏ và loại bỏ vĩnh viễn Công ty (và các cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm và người được giao nhiệm vụ của chúng tôi), đồng thời từ bỏ và từ bỏ, mọi tranh chấp, yêu sách, tranh cãi, yêu cầu, quyền, nghĩa vụ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, trách nhiệm pháp lý, hành động và nguyên nhân của hành động thuộc mọi loại và bản chất (bao gồm thương tích cá nhân, tử vong và thiệt hại tài sản), đã phát sinh hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ, hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Trang web (bao gồm bất kỳ tương tác nào với hoặc hành động hoặc thiếu sót, những người dùng Trang web khác hoặc bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba nào).

6. Tuyên bố từ chối

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ” VÀ CÔNG TY (VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI) TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DUY NHẤT, NGỤ Ý HOẶC TRUYỆN NGHĨA, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, MỤC TIÊU, HƯỞNG THỨC NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC HOẶC KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI (VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI) KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, SẼ CÓ SN TRÊN CƠ SỞ KHÔNG CẦN THIẾT, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC SẼ CHÍNH XÁC, TIN CẬY, KHÔNG CÓ VI PHẠM HOẶC MÃ ĐỘC HẠI KHÁC, , HỢP PHÁP HOẶC AN TOÀN. NẾU LUẬT ÁP DỤNG YÊU CẦU BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NHƯ VẬY ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI GIAN ĐẾN NĂM (90) NGÀY KỂ TỪ NGÀY SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ ĐIỀU TRỪ KHI TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH NGỤ Ý TRONG BAO LÂU, VÌ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

7. Giới hạn trách nhiệm

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO CÔNG TY (HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI) CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ MỌI LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, CHI PHÍ THỦ TỤC SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG ĐÚNG, HẬU QUẢ, BẤT CỨ NÀO , CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT HOẶC BẤT NGỜ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY. VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB LÀ RỦI RO VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HOẶC HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT BẤT KỲ KHẢ NĂNG KẾT QUẢ DỮ LIỆU CỦA THEREFROM. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÔNG BẤT KỲ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÓ LIÊN TỤC, CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY (VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ NỮA VÀ MỨC ĐỘ CỦA HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG), SẼ LÀ Ở TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG GIỚI HẠN TỐI ĐA LÀ ĐÔ LA MỸ (50 đô la Mỹ). SỰ TỒN TẠI CỦA HƠN MỘT KHIẾU NẠI SẼ KHÔNG ĐỦ GIỚI HẠN NÀY. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ, VÌ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

8. Điều khoản và Chấm dứt

Theo Phần này, các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng Trang web của bạn (bao gồm cả Tài khoản của bạn) bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng Trang web vi phạm các Điều khoản này. Sau khi chấm dứt các quyền của bạn theo các Điều khoản này, Tài khoản và quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bạn hiểu rằng bất kỳ sự chấm dứt nào đối với Tài khoản của bạn có thể liên quan đến việc xóa Nội dung Người dùng được liên kết với Tài khoản của bạn khỏi cơ sở dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Công ty sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn đối với việc chấm dứt các quyền của bạn theo các Điều khoản này, bao gồm cả việc chấm dứt Tài khoản của bạn hoặc xóa Nội dung Người dùng của bạn. Ngay cả sau khi các quyền của bạn theo các Điều khoản này bị chấm dứt, các điều khoản sau của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực: Mục 2.2 đến 2.5, Mục 3 và Mục 4 đến 10.

9. chính sách bản quyền

Công ty tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng trang web của chúng tôi cũng làm như vậy. Liên quan đến trang web của chúng tôi, chúng tôi đã áp dụng và thực hiện chính sách tôn trọng luật bản quyền quy định việc xóa mọi tài liệu vi phạm và chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, những người dùng trang web trực tuyến của chúng tôi, những người liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền. Nếu bạn tin rằng một trong những người dùng của chúng tôi, thông qua việc sử dụng trang web của chúng tôi, vi phạm bất hợp pháp (các) bản quyền của một tác phẩm và muốn xóa tài liệu bị cáo buộc vi phạm, thì thông tin sau dưới dạng thông báo bằng văn bản (theo đến 17 U.S.C. § 512 (c)) phải được cung cấp cho Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi: 1. chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn; 2. Nhận dạng (các) tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm; 3. Nhận dạng tài liệu trên các dịch vụ của chúng tôi mà bạn cho là vi phạm và bạn yêu cầu chúng tôi xóa; 4. Có đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu đó; 5. địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn; 6. tuyên bố rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu bị phản đối không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc theo luật pháp cho phép; khác 7. tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bạn là chủ sở hữu của bản quyền bị cáo buộc là đã bị vi phạm hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền. Xin lưu ý rằng, theo 17 U.S.C. Mục 512 (f), bất kỳ sự trình bày sai sự thật quan trọng nào (giả mạo) trong một thông báo bằng văn bản sẽ tự động buộc bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí và phí luật sư nào mà chúng tôi phải chịu liên quan đến thông báo bằng văn bản và cáo buộc vi phạm bản quyền.

10. Gen những thay đổi.

Các điều khoản này thỉnh thoảng có thể được sửa đổi và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách gửi cho bạn một e-mail đến địa chỉ e-mail cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (nếu có) và / hoặc bằng cách đăng thông báo nổi bật về những thay đổi trên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email mới nhất của bạn. Trong trường hợp địa chỉ e-mail cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không hợp lệ, hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể gửi cho bạn thông báo được mô tả ở trên, việc chúng tôi gửi e-mail có chứa thông báo đó sẽ được coi là thông báo có hiệu lực. về những thay đổi được mô tả trong thông báo. Bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản này sẽ có hiệu lực trước ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi chúng tôi gửi thông báo qua e-mail cho bạn (nếu có) hoặc ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi chúng tôi đăng thông báo về những thay đổi trên Địa điểm. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với những người dùng mới của trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi có thông báo về những thay đổi đó sẽ cho thấy sự thừa nhận của bạn về những thay đổi đó và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của những thay đổi đó. Giải quyết Tranh chấp. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận Trọng tài này. Đây là một phần trong hợp đồng của bạn với Công ty và ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn. Nó bao gồm các thủ tục để SẮP XẾP RẮN BÓNG XỬ LÝ VÀ CHỜ ĐỢI HÀNH ĐỘNG LỚP. Khả năng áp dụng của Thỏa thuận Trọng tài. Tất cả các khiếu nại và tranh chấp (không bao gồm các yêu cầu bồi thường theo lệnh hoặc công bằng khác như được quy định bên dưới) liên quan đến các Điều khoản hoặc việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Công ty cung cấp mà không thể được giải quyết một cách không chính thức hoặc trong các tòa án khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết bằng cách ràng buộc phân xử trên cơ sở cá nhân theo các điều khoản của Thỏa thuận Trọng tài này. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh. Thỏa thuận Trọng tài này áp dụng cho bạn và Công ty, và cho bất kỳ công ty con, chi nhánh, đại lý, nhân viên, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng, cũng như tất cả người dùng hoặc người thụ hưởng được ủy quyền hoặc trái phép của các dịch vụ hoặc hàng hóa được cung cấp theo Điều khoản. Yêu cầu Thông báo và Giải quyết Tranh chấp Không chính thức. Trước khi một trong hai bên có thể yêu cầu trọng tài phân xử, trước tiên bên đó phải gửi cho bên kia một Thông báo Tranh chấp bằng văn bản (“Thông báo”) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp và biện pháp giải quyết được yêu cầu. Sau khi nhận được Thông báo, bạn và Công ty có thể cố gắng giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp một cách không chính thức. Nếu bạn và Công ty không giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được Thông báo, một trong hai bên có thể bắt đầu tiến hành tố tụng trọng tài. Số tiền của bất kỳ đề nghị dàn xếp nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào có thể không được tiết lộ cho trọng tài viên cho đến khi trọng tài viên đã xác định số tiền của phán quyết, nếu có, mà một trong hai bên được hưởng. Quy tắc Trọng tài. Trọng tài sẽ được bắt đầu thông qua Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”), một nhà cung cấp giải quyết tranh chấp thay thế đã được thành lập (“Nhà cung cấp ADR”) cung cấp phân xử trọng tài như được nêu trong phần này. Nếu AAA không có sẵn để phân xử, các bên sẽ đồng ý chọn một nhà cung cấp ADR thay thế. Các quy tắc của Nhà cung cấp ADR sẽ điều chỉnh tất cả các khía cạnh của trọng tài, bao gồm nhưng không giới hạn ở phương pháp khởi xướng và / hoặc yêu cầu trọng tài, ngoại trừ trường hợp các quy tắc đó xung đột với Điều khoản. Các Quy tắc Trọng tài Người tiêu dùng AAA (“Quy tắc Trọng tài”) điều chỉnh việc phân xử có sẵn trực tuyến tại www.adr.org hoặc bằng cách gọi cho AAA theo số 1-800-778-7879. Trọng tài sẽ được tiến hành bởi một trọng tài trung lập, duy nhất. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào trong đó tổng số tiền giải thưởng được tìm kiếm nhỏ hơn Ten Thousand U.S. Đô la (US $ 10.000,00) có thể được giải quyết thông qua trọng tài ràng buộc không dựa trên ngoại hình, theo tùy chọn của bên tìm kiếm cứu trợ. Đối với các khiếu nại hoặc tranh chấp trong đó tổng số tiền giải thưởng được tìm kiếm là Ten Thousand U.S. Đô la Mỹ (US $ 10.000.00) trở lên, quyền được điều trần sẽ được xác định theo Quy tắc Trọng tài. Mọi phiên điều trần sẽ được tổ chức tại một địa điểm trong vòng 100 dặm từ nơi cư trú của bạn, trừ khi bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, và trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, trọng tài sẽ thông báo hợp lý cho các bên về ngày, giờ và địa điểm của bất kỳ phiên điều trần miệng nào. Bất kỳ phán quyết nào về phán quyết do trọng tài đưa ra đều có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Nếu trọng tài cấp cho bạn một phán quyết lớn hơn đề nghị dàn xếp cuối cùng mà Công ty đưa ra cho bạn trước khi bắt đầu phân xử trọng tài, thì Công ty sẽ trả cho bạn số tiền lớn hơn hoặc $ 2.500.00. Mỗi bên sẽ chịu chi phí của riêng mình (bao gồm cả phí luật sư) và các khoản giải ngân phát sinh từ trọng tài và sẽ trả một phần phí và chi phí ngang nhau cho Nhà cung cấp ADR. Quy tắc bổ sung cho Không Trọng tài dựa trên bề ngoài. Nếu trọng tài không dựa trên ngoại hình được bầu chọn, trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và / hoặc chỉ dựa trên đệ trình bằng văn bản; cách thức cụ thể sẽ do bên khởi xướng trọng tài lựa chọn. Việc phân xử sẽ không liên quan đến bất kỳ sự xuất hiện cá nhân nào của các bên hoặc nhân chứng trừ khi các bên có thỏa thuận khác. giới hạn thời gian. Nếu bạn hoặc Công ty theo đuổi trọng tài, hành động trọng tài phải được bắt đầu và / hoặc yêu cầu trong thời hiệu (tức là thời hạn pháp lý để nộp đơn kiện) và trong bất kỳ thời hạn nào được áp dụng theo Quy tắc AAA đối với khiếu nại thích hợp. Quyền hạn của Trọng tài. Nếu trọng tài được khởi xướng, trọng tài sẽ quyết định các quyền và trách nhiệm pháp lý, nếu có, của bạn và công ty, và tranh chấp sẽ không được hợp nhất với bất kỳ vấn đề nào khác hoặc liên kết với bất kỳ vụ việc hoặc bên nào khác. Trọng tài sẽ có thẩm quyền đưa ra các chuyển động riêng đối với tất cả hoặc một phần của bất kỳ khiếu nại nào. Trọng tài sẽ có thẩm quyền giải quyết thiệt hại bằng tiền và cấp bất kỳ biện pháp khắc phục hoặc cứu trợ phi tiền tệ nào có sẵn cho một cá nhân theo luật hiện hành, Quy tắc AAA và Điều khoản. Trọng tài sẽ đưa ra phán quyết và tuyên bố quyết định bằng văn bản mô tả những phát hiện và kết luận cần thiết làm cơ sở cho phán quyết, bao gồm cả việc tính toán bất kỳ thiệt hại nào được trao. Trọng tài có cùng thẩm quyền ra phán quyết trên cơ sở cá nhân mà thẩm phán tại tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của trọng tài là cuối cùng và ràng buộc bạn và công ty. Miễn trừ Hội đồng xét xử. CÁC BÊN SAU ĐÂY CHỜ CÁC QUYỀN XÁC NHẬN VÀ TRẠNG THÁI CỦA MÌNH ĐỂ ĐẾN TÒA ÁN VÀ DÙNG THỬ TRƯỚC MỘT THẨM QUYỀN HOẶC JURY, thay vào đó quyết định rằng tất cả các khiếu nại và tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo Thỏa thuận Trọng tài này. Các thủ tục trọng tài thường hạn chế hơn, hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn so với các quy tắc áp dụng tại tòa án và bị tòa án xem xét rất hạn chế.

Trong trường hợp có bất kỳ vụ kiện tụng nào nảy sinh giữa bạn và Công ty tại bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào để hủy bỏ hoặc thực thi phán quyết trọng tài hoặc nếu không,

BẠN VÀ CÔNG TY CHỜ TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI VIỆC DÙNG THỬ THỜI GIAN, thay vì chọn rằng tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một thẩm phán. Miễn trừ Tập thể hoặc Các Hành động Hợp nhất. TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU VÀ TRANH CHẤP TRONG PHẠM VI CỦA THỎA THUẬN THỎA THUẬN NÀY PHẢI ĐƯỢC SẮP XẾP HOẶC CHỈNH SỬA TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN VÀ KHÔNG TRÊN CƠ SỞ LỚP, VÀ YÊU CẦU CỦA HƠN MỘT KHÁCH HÀNG HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÔNG THỂ ĐƯỢC SẮP XẾP HOẶC CHỈNH SỬA VÀO CĂN CỨ KHÁC HOẶC NGƯỜI DÙNG.

Bảo mật, tất cả các khía cạnh của thủ tục trọng tài, bao gồm nhưng không giới hạn ở phán quyết của trọng tài và việc tuân thủ theo đó, sẽ được bảo mật nghiêm ngặt. Các bên đồng ý duy trì tính bảo mật trừ khi pháp luật yêu cầu khác. Đoạn này sẽ không ngăn cản một bên đệ trình lên tòa án pháp luật bất kỳ thông tin nào cần thiết để thực thi Thỏa thuận này, để thực thi phán quyết của trọng tài hoặc tìm kiếm biện pháp trừng phạt theo lệnh hoặc công bằng. khả năng cắt đứt. Nếu bất kỳ phần nào hoặc các phần của Thỏa thuận Trọng tài này bị tòa án có thẩm quyền phát hiện là vô hiệu hoặc không thể thi hành theo luật, thì phần hoặc các phần cụ thể đó sẽ không có hiệu lực và sẽ bị cắt bỏ và phần còn lại của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực và hiệu lực. Quyền được Từ bỏ. Bất kỳ hoặc tất cả các quyền và giới hạn được quy định trong Thỏa thuận Trọng tài này có thể được từ bỏ bởi bên chống lại khiếu nại. Sự từ bỏ đó sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác của Thỏa thuận Trọng tài này. Hiệu lực của Thỏa thuận. Thỏa thuận Trọng tài này sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn chấm dứt mối quan hệ với Công ty. Tòa án yêu cầu bồi thường nhỏ. Bất chấp những điều đã nói ở trên, bạn hoặc Công ty có thể đưa ra một vụ kiện riêng lẻ tại tòa án khiếu nại nhỏ. Cứu trợ Công bằng Khẩn cấp. Bất chấp những điều đã nói ở trên, một trong hai bên có thể tìm kiếm biện pháp cứu trợ khẩn cấp công bằng trước tòa án tiểu bang hoặc liên bang để duy trì nguyên trạng trong khi chờ phân xử. Yêu cầu áp dụng các biện pháp tạm thời sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào khác theo Thỏa thuận Trọng tài này. Yêu cầu bồi thường không tuân theo trọng tài. Mặc dù đã nói ở trên, các tuyên bố phỉ báng, vi phạm Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính cũng như vi phạm hoặc chiếm đoạt bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại của bên kia sẽ không phải tuân theo Thỏa thuận Trọng tài này. tòa án Trong bất kỳ trường hợp nào mà Thỏa thuận Trọng tài sắp tới cho phép các bên tranh tụng tại tòa án, các bên theo đây đồng ý tuân theo thẩm quyền cá nhân của các tòa án nằm trong Quận San Francisco, California, cho mục đích đó Xuất khẩu. Trang web có thể tuân theo U.S. luật kiểm soát xuất khẩu và có thể phải tuân theo các quy định về xuất khẩu hoặc nhập khẩu ở các quốc gia khác. Bạn đồng ý không xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thông tin liên lạc giữa bạn và Công ty sử dụng các phương tiện điện tử, cho dù bạn sử dụng Trang web hay gửi email cho chúng tôi, hoặc liệu Công ty đăng thông báo trên Trang web hoặc trao đổi với bạn qua email. Đối với các mục đích hợp đồng, bạn

Thông tin Bản quyền / Nhãn hiệu.

Bản quyền © 2022 Acifin Vietnam. Đã đăng ký Bản quyền. Tất cả các nhãn hiệu, biểu tượng và nhãn hiệu dịch vụ (“Nhãn hiệu”) được hiển thị trên Trang web là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng các Nhãn hiệu này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc sự đồng ý của bên thứ ba có thể sở hữu các Nhãn hiệu đó.